PM Profit Management s.r.o.

Bon 29, Bratislava 821 04
Tel. : + 421 910 915 814
Email: office@pmprofit.sk
Slovak
English
Czech

  Viac o interim manažmente  

Interim manažment je moderný, vysoko výkonný strategický nástroj efektívneho riadenia organizácií. Je odpoveďou na neustále sa meniace podmienky  vonkajšieho prostredia a zmeny prebiehajúce vo vnútri organizácií. 

 

Interim manažér 

Interim manažment umožňuje zákazníkom získať vysokokvalifikovaného manažéra/odborníka na časovo ohraničenú dobu a na plnenie dohodnutých cieľov a činností. Na tomto princípe dokážu firmy veľmi rýchlo reagovať na vzniknuté nové trhové príležitosti alebo zaceliť rizikové miesta pri odchode kľúčových zamestnancov.

Správne nasadený interim manažér pozná podnikateľské prostredie svojho zákazníka, pracoval na porovnateľných alebo vyšších pozíciách a je odborníkom v danom odvetví. Preto sa dokáže rýchlo adaptovať a poskytovať plnohodnotný výkon od prvých dní po nástupe.

 

Malé a stredne veľké organizácie 

Interim manažment je mimoriadne výhodný pre menšie a stredné firmy. Tie si v mnohých prípadoch nedokážu  dlhodobo udržiavať  vysokokvalifikovaných manažérov. Dôvodom sú zväčša vysoké náklady, ale aj ambície manažéra uplatniť sa vo väčších organizáciách. Často však aj malé firmy pristupujú k náročným projektom, zmenám alebo rozširovaniu aktivít, kde by skúsený manažér našiel uplatnenie. Výzvy podnikateľského prostredia prichádzajú neočakávane a vytvárajú nesmierny tlak na dostupnosť  a flexibilitu  pracovnej sily.

 

Obchodný vzťah 

Interim manažér pracuje na základe obchodo - právneho vzťahu (zmluvy). To vytvára vysokú flexibilitu zmluvného vzťahu, možnosť prenajať kvalifikovaného manažéra podľa svojich potrieb, za najvýhodnejších podmienok a po dosiahnutí stanovených cieľov zmluvu ukončiť. Nástup manažéra na výkon činnosti je bez poplatkov spojených s jeho vyhľadaním. Tak isto aj ukončenie činnosti. Preto tento spôsob  predstavuje spravidla nákladovo a časovo najefektívnejšiu cestu splnenia stanoveného cieľa.


        Príklady využívania Interim manažmentu

Využitie interim manažéra vo firmách je prakticky neobmedzené. Závisí jedine  od ich operatívnych a strategických potrieb. Typické sú dve situácie, v ktorých býva nasadenie interim manažéra mimoriadne efektívne:

  1) pri nutnosti okamžitej náhrady dôležitého zamestnanca alebo rýchlej reakcie na vzniknutú trhovú príležitosť tzv. - gap manažment,

    2) pri zmenách a projektoch, keď organizácii chýbajú špecializované vedomosti alebo zručnosti.  Vtedy býva vyhľadanie a zamestnanie manažéra na obdobie len 6 - 9 mesiacov počas výkonu projektu zdĺhavé, neefektívne a nákladné. Niektoré príklady projektov sú uvedené nižšie:

·   Redukcia nákladov - potreba radikálneho zníženia nákladov  si vyžaduje prijať aj nepopulárne a ťažké rozhodnutia. Nie vždy sú ich interní zamestnanci schopní z rôznych dôvodov a väzieb vykonať.

·        Zvýšenie tržieb -  zmena krivky tržieb smerom nahor si vyžaduje prijať nové riešenia, organizačné zmeny, nové impulzy  do práce obchodného tímu. Skúsenosti, znalosti a  často i dobré kontakty na zákazníkov  sú výhodou Interim manažéra.

·         Krízový manažment - v ťažkých situáciách pre firmy je potrebné prijať rýchle a vážne rozhodnutia. Aj napriek odlišnostiam v jednotlivých prípadoch  bývajú princípy   a postupy riešení až prekvapujúco podobné. Manažér, ktorý ich ovláda a dokázal vo viacerých prípadoch úspešne implementovať  zvyšuje percento pravdepodobnosti úspechu aj ďalších projektoch.

·       Riadenie zmien - významné projekty strategických zmien, reštrukturalizácií, nastavenia procesov, motivačných systémov a ďalších podstatných zásahov do zabehnutých podmienok organizácií si vyžadujú ich profesionálne zvládnutie.  Nie vždy je  „po ruke" skúsený a talentovaný líder schopný zmenu úspešne uskutočniť a navyše v čase, kedy to firma najviac potrebuje.

 

Created by © 2008 otaznik spol. s r.o., Copyright ©2008 PM Profit Management s.r.o., Vetky prva vyhraden