PM Profit Management s.r.o.

Bon 29, Bratislava 821 04
Tel. : + 421 910 915 814
Email: office@pmprofit.sk
Slovak
English
Czech

Ochrana osobnch dajov

Firma PM Profit Management v plnej miere repektuje prvo svojich klientov na ochranu osobnch dajov a mimoriadne si vi dveru pri ich poskytovan. Preto sa zavzuje vdy a za vetkch okolnost postupova v zmysle zkona . 428/2002 Zb. z. a bude robi vetky potrebn innosti preto, aby tieto daje ochrnila. Zrove prehlasuje, e poskytnut daje bud pouit len pre intern potrebu a bez shlasu klienta nebud v iadnom prpade postpen tretm stranm.
 
Created by © 2008 otaznik spol. s r.o., Copyright ©2008 PM Profit Management s.r.o., Vetky prva vyhraden